Zmluva a platby

Musím platiť Deposit?

Vratná záloha sa platí iba v prípade, že nemáte slovenské občianstvo.

Kedy mi od Vás príde zmluva?

Zmluva je štandardne podpísaná na mieste s technikom po inštalácii ak sa nedohodneme inak. Je možné Vám zaslať vzor zmluvy vopred na email alebo poštou.

Kedy môžem 2 ročnú zmluvu vypovedať?

V prípade zmluvy v trvaní minimálne 2 roky môžete zmluvu vypovedať až po uplynutí tejto lehoty bez udania dôvodu a výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac. Ak učasník nepoda výpoved po uplinutí viazanosti automaticky sa mu predlži zmluva na další 1 rok. Ak vypoviete zmluvu skôr, než po 2 rokoch a dôvody nebudú uznateľné, ako zásah vyššej moci (smrť, nefunkčnosť služby spôsobená z našej strany), bude Vám vyfakturovaný storno poplatok, ktorý je počítaný ako 50% súčtu všetkých zostávajúcich platieb do uplynutí 1 roku od podpísaní zmluvy.